Definities

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van PIRANA BV wordt gesloten.

b. Producten en diensten van PIRANA BV: de door PIRANA BV geexploiteerde producten en diensten waarbij door de opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden. Hieronder vallen onder meer de ontwikkeling van websites en andere maatsoftware, de registratie van domeinnamen, leveren van diverse hostingdiensten, diensten ter promotie van websites, en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

c. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van PIRANA BV.

Toepasselijkheid

a. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met PIRANA BV.

b. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever tegenover derden zijn voor PIRANA BV niet bindend en niet van toepassing.

Aanbieding en acceptatie

a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege PIRANA BV gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door PIRANA BV schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

b. Een aanbieding of offerte gedaan door PIRANA BV heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

Aanvang van de overeenkomst

a. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door PIRANA BV.

b. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

c. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk of per e-mail geschieden.

Duur en beëindiging

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen.

b. Alle verbintenissen m.b.t. verlenging van domeinnaamlicenties en abonnementen op webruimte worden op de vervaldag steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Bij stopzetting van vermelde verbintenissen dient de opdrachtgever dit minimaal 1 maand vóór de vervaldag schriftelijk of per e-mail mee te delen.

c. PIRANA BV kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens PIRANA BV niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

d. PIRANA BV heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

e. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft PIRANA BV het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: – De opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; – De opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; – De opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; – De opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. – De opdrachtgever niet voldoet aan de overeengekomen betalingen die vermeld zijn in de schriftelijke overeenkomst.

Levering en leveringstijd

a. Producten worden afgeleverd volgens de in de overeenkomst afgesproken levertijd.

b. (Virtuele) servers worden bij derden betrokken, PIRANA BV is niet aansprakelijk voor te late levering door deze derden, en voor deze producten gelden de algemene voorwaarden van het uitvoerende bedrijf.

c. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van PIRANA BV zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

a. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

b. PIRANA BV is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Prijzen

a. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief btw, tenzij anders is vermeld.

b. PIRANA BV heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Betalingsvoorwaarden

a. De betaling van de verschuldigde bedragen heeft betrekking op de door PIRANA BV geleverde producten en diensten, en gaat in op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van PIRANA BV.
b. De verschuldigde bedragen worden deels voor levering, en deels na levering in rekening gebracht (afhankelijk van afspraak), en dienen contant en zonder korting betaald te worden, tenzij anders vermeld op de voorzijde van de factuur.
c. Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte bedragen onjuist zijn, kan de opdrachtgever de bezwaren per aangetekend schrijven binnen twee weken na factuurdatum aan PIRANA BV kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal PIRANA BV een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
d. Bij niet-betaling op de vervaldag, vermeld op de voorzijde van de factuur, brengen de gefactureerde bedragen van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling voor nodig is, intrest op aan 7% per jaar, vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien is er bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege door de klant een forfaitaire vergoeding van 10% op de niet-betaalde bedragen verschuldigd, met een minimum van 125,- euro boven alle intresten en andere onkosten. De inningskosten vallen ten laste van de opdrachtgever.

Intellectuele eigendomsrechten

a. Het is de opdrachtgever toegestaan de op de PIRANA BV site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

b. De opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart PIRANA BV van enige aanspraak.

Eigendomsvoorbehoud

a. Het door PIRANA BV vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van PIRANA BV.

Aansprakelijkheid

a. PIRANA BV is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar PIRANA BV weinig of geen invloed op kan uitoefenen. PIRANA BV kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met PIRANA BV of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met PIRANA BV.

b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is PIRANA BV slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van PIRANA BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

c. De opdrachtgever vrijwaart PIRANA BV voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van PIRANA BV.

d. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. PIRANA BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. PIRANA BV is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

e. PIRANA BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

f. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die PIRANA BV mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

g. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan PIRANA BV. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die PIRANA BV daardoor lijdt.

Overdracht van rechten en verplichtingen

a. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Buitengebruikstelling

a. PIRANA BV heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens PIRANA BV niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. PIRANA BV zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van PIRANA BV kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

b. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door PIRANA BV gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Klachten

a. De opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreken waarvan elke aanspraak jegens PIRANA BV vervalt.

b. Een klacht ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van PIRANA BV.

c. Indien de klacht gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

d. Een ingediende klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijziging van de voorwaarden

a. PIRANA BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

c. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PIRANA BV en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

b. Alleen de rechtbanken van Leuven of Haacht, naar onze keuze, zijn bevoegd.